خانه

خیابان سن‌دنیس*

رضا فرمند

 

 

سن‌دنیس به آمیزه‌ای از خیابان بلویل و پیگال می‌ماند

از زنان سکس‌فروش خیابانی که چون حقیقت‌هایی

اینسوی و آنسوی پراکنده‌اند، دیدن کردم

زنانی که در ویترین پستان‌هاشان ایستاده‌اند؛

و یا به ساق‌های برهنه‌اشان تکیه داده‌اند.

 

با خود می گویم:

این زنان نگون‌بخت که پستان‌های پلاسیده‌اشان را

با سینه‌بندهای کوچک برجسته کرده‌اند

خریدارانی هم آیا دارند؟

 

با اینهمه،

همینکه در برهنگی‌اشان آسوده‌اند، زیباست!

همینکه هیچ دینی نمی‌تواند از بیابان‌هایش

به این زنان سنگ بیندازد زیباست!

*

در گوشه‌ای، زنی جوان با پوستِ تیره‌ی روشن

تنهای تنها

در سکوت ماتِ تن‌اش ایستاده است؛

استخوان‌بندی دُرشت گونه‌هایش می گوید که باید

راه تابلوهای گوگن Gauguin را گم کرده باشد.

 

پاریس ۲ اوت ۲۰۰۵

--------------------------------------------

* Rue Saint -Denis