خانه

دیندار راستین

 رضا فرمند

 


دیندار راستین کسی‌ ست

که اگر خدای‌اش گفت: گاو نر را بدوش!

یک عمر به دنبال پستان‌هایش بگردد!

 

دیندار راستین کسی‌ست

که پُرسش‌هایش را نکوهش کند؛

تردیدهایش را نکوهش کند

و در دیوار ایمانش

یک روزنه‌ی کوچک کنجاوی هم نداشته باشد.

 

دیندار راستین کسی ست

که از زنده بودنش احساس شرم کند

و چون عارفی بزرگ

هر دم در اشتیاق مرگ بسوزد.

 

دیندار با سعادت، کسی‌ست که رفته باشد

و به خدای‌اش پیوسته باشد

 

پاریس ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۴