خانه

برهنگی زن

 رضا فرمند

 


زن جوان

برهنگی‌اش را در آفتاب شسته

و به نگاه‌ها افکنده است!

 

۲

برهنگی زن، چراغ سکوت است!

 

۳

در برهنگی زن

من چیزی جز دانایی نرم نمی‌بینم!

 

 

پاریس ۱۶ آوریل ۲۰۰۵