خانه

نگینه های شعر شارل کرو*

 
 


فرزانگی من

- آن دولت سرشار که به سرافرازی از نیاکان خویش به میراث برده‌ام-

 با هیچ ثروتی به جهان برابر نیست

(مرا آن توانایی هست که شعری بسرایم)

*

همه چیز را من به دست سوده‌ام: آتش را، زنان را و سیب را (همان)

*

در شگفت از آنم که اگر چند وجود من از بسیاری شاهان و کشیشان

و بسی سرهنگان و باجگیران ارزشمندتر است،

چه گونه است که نه آبی و نه آفتابی دارم، نه پاره‌ی هندوانه‌ای!

 

* Charles Cros(1842-1888)

------------------------------------

برگرفته از: برگرفته از: همچون کوچه‌یی بی انتها: احمد شاملو، مجموعه‌ی آثار، دفتر دوم،‌ موسسه‌ی انتشارات نگاه، ۱۳۸۳

برگردان: احمد شاملو