خانه

سنگسار ۲

رضا فرمند

 

 

هیچ کس بلند نمی‌گوید که سنگسار

جانوری نیست که اهلی شود

و او را نباید با انسان تنها گذاشت.

*

سنگسار غده‌ی سنگی‌ ایمان است

سنگسار را با هیچ آرایه‌ای نمی‌توان به شهر برد

سنگسار هرچه هست خارج از مرزهای انسان است

سنگسار هرچه هست خارج از مرزهای واژه است

۶ ژوئن ۲۰۰۷