خانه

خون‌ات چه خوب معنا کرد!

رضا فرمند

 


سنگ می‌خواست خون‌ات را معنا کند

خون‌ تو بود که سنگ را معنا کرد!

*

دین می‌خواست خون‌ات را معنا کند

خون تو بود که دین را معنا کرد!

*

سکوت می‌خواست خون‌ات معنا کند

خون تو بود که سکوت را معنا کرد!

*

اکنون همه از خون‌ات واپس مانده‌اند

و با شتاب، سنگ‌ و خون واژه‌ها

و سکوت‌اشان را پاک می‌کنند

اکنون همه انگار

از معنای شگفت خون‌ات سنگ شده‌اند!

*

خون‌ات چه خوب سنگ و سکوت و دین را معنا کرد!

 

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷