خانه

شرق و غرب و خون دوعا

رضا فرمند

 


هرچه می‌خواهند بگویند!

غرب بود که خون دوعا را رصد کرد!

شرق، میان دو پُک به قلیان‌اش در قهوه‌خانه‌های بی‌زن

نگاهی به خون دوعا انداخت و حرف را عوض کرد.

*

هرچه می‌خواهند بگویند!

غرب بود که خون دوعا را رصد کرد.

غرب بود که خون دوعا را به پیشانی خبر‌ها برد

و روزنامه و تلویزیون‌هایش را از کرامت دوعا انباشت

غرب بود که پای حرف خون دوعا نشست

غرب بود که به سنگ‌های شرق نهیب زد

که هی...! هی...! دوعا انسان است

و هنوز غرب است که با پُرسش‌هایش به آرامگاه دوعا می‌رود

*

هرچه می‌خواهند بگویند!

غرب بود که خون دوعا را رصد کرد!

 

 

۱۷ ژوئن ۲۰۰۷