خانه

سنگسار طاووس فردا

رضا فرمند

 


در بشیقه

روز هفتم آپریل

طاووس نازنین شتاب را

در چشم باز میدان، زنده‌زنده پَرکندند.

 

در بشیقه

روز هفتم آپریل

طاووس نازنین فردا را

در چشم روشن میدان، سنگ‌کُش کردند

*

در بشیقه

روز هفتم آپریل

طاووس نازنین پاکی را

در پیشانی تماشا

با سنگ‌های هیاهو به خاک افکندند

*

در بشیقه

روز هفتم آپریل

طاووس نازنین آزادی را

با چنگ و سنگ و دندان

در برابر چشم سرد دوربین‌ها

زنده‌زنده دریدند.

 

۱۲ ژوئن ۲۰۰۷