خانه

سنگسار ۲

رضا فرمند

 


 

سنگسار آئین شکستن راه است

سنگسار آئین شکستن واژه است

 

سنگسار، نمایش آشکار وحشت سنگ از واژه است

سنگسار، نمایش آشکار هراس سنگ از بال است

 

سنگسار، یک جانور سنگی ست!

سنگسار، یک جانور جمعی ‌ست!

 

سنگسار، آئین کشتن پُرسش‌

آئین کشتن شتاب است!

 

 

۱۸ ژوئن ۲۰۰۷