خانه

سهم دعا چه بود؟

 


از فرّ باستانی کردستان، سهم دوعا چه بود؟

از خاک پُرسخاوتِ کردستان سهم دوعا چه بود؟

 

دوعا در کردستان چه داشت؟

واژه‌هایش را آیا می‌توانست چون اسبی بتازاند؟

جان و دلش را آیا می‌توانست با عشقی گرم کند؟

در تن‌اش آیا می‌توانست جشنی کوچک برپا کند؟

دوعا در کردستان چه داشت؟

کجای جان و تن‌اش را داشت؟

کجای آرامان‌هایش را داشت؟

*

در اینجا زن، از زندگی طبیعی‌تر است

و پیشاپیش شادمانی راه می‌رود

 

در اینجا زن، شاهپر آرزوهایش را

هر جا که خواست باز می‌کند

در اینجا هر خنده‌ی زن، هر بوسه‌ی زن، هر مستی زن

پشت و پناهی چون ارتش و دولت و ملت دارد

و سخن که می‌گوید همه‌ی کشور سکوت می‌کند

*

دوعا در کردستان چه داشت؟

 

۲۸ مه ۲۰۰۷