خانه

نمی‌توانستم که نمیرم

رضا فرمند

 


سرزمین‌ خوبم

می بخشید که نام‌اتان را خونی کردم

می بخشید که نام‌اتان را سنگی کردم

جور دیگری که نمی‌توانستم بمیرم.

 

سرزمین نازم

می بخشید که به شرم و هیس...! هیس...! افتادید

دستِ خودم نبود؛

نمی‌توانستم که نمیرم

 

ماه مه ۲۰۰۷