خانه

چه خوب که زندگی زنده است!

رضا فرمند

 


پس دین می‌تواند از همه‌ی سنگ‌ها جلو بزند

پس دین می‌تواند از همه‌ی دندان‌ها و دشنام‌ها جلو بزند

پس دین می‌تواند در خشکی‌اش زنده بماند

پس دین می‌تواند سنگ‌هایش را پشت لبخند‌ش پنهان کند

پس دین می‌تواند پیروان‌اش را چو قطره‌های زهر به هم آمیزد

*

چه خوب که زندگی

پنجره‌ها‌ی خودش را رو به آسمان و زمین باز کرده است!

چه خوب که زندگی زنده است!