خانه

عصر سنگ و عصر زن

رضا فرمند

 


ایمان چه آسان می‌تواند با سنگ بیامیزد؛

و مُشت و دندان‌اش را سنگین‌تر و تیزتر کند!

ایمان چه آسان می‌تواند کور و کر شود!

چگونه می‌شود که عصر روشن زن را

با عصر سیاه سنگ اشتباه گرفت؟

*

قبیله‌ای که با سنگ سخن می‌گوید؛

و مهرورزی ساده‌ای را برنمی‌تابد

آینده‌ای هم می‌تواند داشته باشد؟

باید داشته باشد؟

*

آی سرزمین خسته!

آکنون، خون دوعا را چگونه از سرودن باز خواهی داشت؟

زندگی شکسته‌اش را چگونه دُرُست خواهی کرد؟

و ناله‌های ژرف و خونین استخوان‌هایش را  

چگونه از گوش‌های جهان پاک خواهی کرد؟

*

آی... سرزمین خسته!

از خاک سخت‌ات بی‌ بال‌های‌ دوعاها چگونه پر خواهی کشید؟

 

کپنهاک، ۲۵ مه ۲۰۰۷