خانه

آدم هم می‌خواهید باشید

رضا فرمند

 


هنوز سنگ‌های واژه‌هاتان را دور نریخته‌اید

پرواز هم می‌خواهید بکنید!

*

هنوز در بوسه و نوازش چاه می‌کنید

راهنمای زندگی هم می‌خواهید باشید.

*

هنوز عشق ساده‌ای را معنا نکرده‌اید

پیشروی جهان هم می‌خواهید باشید؟

*

هنوز زن را دُرُست معنا نکرده‌اید

راهنمای انسان هم می‌خواهید باشید؟

*

هنوز جمعجه‌ی انسان را به جستجوی گناه

چو گردوئی می‌شکنید

آدم هم می‌خواهید باشید؟

 

۲۴ ژوئن ۲۰۰۷