خانه

یداله رویائی

 
 

 لبریخته‌‌ ۱۱۲

 

 

                                شدنِ مادلن

 

 

با نبضِ آرميده

مهمانِ محتضر

گذر از من کرد

 

خالی در پشتِ در

معبر شدم

و در ميان دو سو ماندم