خانه

ساقی قهرمان

 
 

Orgasm

   

ميروم ميايم   ميروم ميايم

چشمهات زير پلک بسته ميدود

ابروهات سايه انداخته روی پلک

شب نيست

دستهات يکی روی پيشانی

يکی دراز شده در امتداد قامت دراز کشيده‌ات

خواب نيستی

صدای قلبت از زير تی‌شرت سرمه‌ای می‌آيد

تی شرت سرمه‌ای افتاده پای تخت

 ميروم ميايم   ميروم ميايم

حالا می خواهم گنجشکی کنار پنجره باشم     پنجره‌ی باز

توی اتاق را نگاه کنم خواب باشی   اما هنوز نزديک نيست

ميروم ميايم ميروم ميايم

چرخ ميخوری   رو ميايی

ميروی ميايی  ميروی ميايی

اين عقربه پشت سرت گم ميشود

بالا ميرود  پايين ميايد

ناگهان تو مثل من

(که مثل تو هنوز پشت ابروهايم عرق نکرده)

نگاه ميکنی به پنجره

ميخواهی گنجشکی کنار پنجره باشی

ميخواهی از روی من بپری روی هره   روی شاخه‌ی بيد

 ميروی ميايی  ميروی ميايی

و من که ميخواهم بخوانم ميگويی آهنگ را عوض نکن

ميروم ميايم  ميروم ميايم

ميخندم  خنده يعنی خوب

مشت روی سينه‌ات ميکوبم   مشت کوبيدن يعنی خوب

زوزه می کشم زوزه يعنی خوب

تو هم که خوبی نه؟

از همان پشت چند لحظه به آخر ميگويم

حالا ميخواهم کنار پنجره باشم و orgasm نداشته باشم

خوب؟

از مجموعه‌ی ...و جنده يعنی جان می بخشد به ...؟