خانه

محمود فلکی

 
 

ابديت

 

کسی به خواب من نزديک می شود

پلک می گشايم

چراغ روشن می شود

و دستی از انتهای جهان

دستگيره را می چرخاند

 

هشياری مردگان را ندارم

که ديگر باز نگردم:

بر می خيزم

و با تو در می آميزم.

 

 

از واژگانِ تاریک